ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา รับรางวัลจาก  สสอท.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ที่ได้รับรางวัลในงานครบรอบ 41 ปี วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ดังนี้

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ

  1. ระดับยอดเยี่ยม ( Excellence) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
    รศ.ดร.สุรีย์พงศ์  โพธิ์ทองสุนันท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์

    Assoc.Prof.Dr. Sureepong Phothongsunan, Dean, Theodore Maria School of Arts

  2. ระดับดีมาก (Outstanding) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผศ.ดร.ปิยะบุตร  เฟื่องคอน  คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
    Assoc.Prof.Dr. Piyabute Fuangkhon, Martin de Tours School of Management and Economics, Department of Management Information Systems

รางวัลทุนการศึกษา กองทุนเต็ม – ยรรยง วรากรวรวุฒิ ปีการศึกษา 2561

นางสาว จาณิศา  พิบูลญ์ศักดิ์โสภณ  สุริน คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
Ms.Janissa Phiboonsaksophon Saurin, Martin de Tours School of Management and  Economics, Department of Accounting 

AU Awards : AU Administrator, Lecturer and Student Granted Outstanding Awards by Association of Private Higher Education Institutions of Thailand (APHEIT)

 

Huamak Campus

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd., Hua Mak,
Bangkok  Thailand 10240

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook